FAQ

 • What is GWP-IOBC?

  IOBC «Instantaneous oxidation of biogenic carbon»: Reference for its origin: https://cbmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13021-019-0129-5

  The GWP-IOBC/GHG indicator includes all contribution to GWP except that emissions and uptake of  biogenic carbon, including temporary stored in products and packaging (as in Table 9 in EN 15804:2012+A2:2019), which is set to zero (i.e. direct balanced out while other biogenic substances like methane etc has a characterisation factor and therefore accounted for as greenhouse gases). This indicator is often the default in LCA-software in the past and has in the EN 15804 standardisation process been known as «+/- 1 kg biogenic CO2 = 0 kg CO2e, or just 0/0». In published standards, it is described as type 2 in EN 16760.

 • Kan jeg bruke EPDer selv om jeg ikke er EPD eier?

  Ja, alle kan i prinsippet benytte EPDer, men det er noen regler som må følges. Se General Program Instructions, kapitel 2.1.8

 • Jeg har funnet et PCR-dokument fra et annet EPD-program som jeg ønsker å benytte.

  Det er Teknisk komité (TC) i EPD-Norge som avgjør hvilke PCR-dokumenter som kan benyttes. Ta derfor kontakt med TC for å få svar på spørsmål om spesifikke PCR-dokumenter.

 • Er det obligatorisk å benytte EPD-malen fra EPD-Norge?

  Det er 3 sider i EPD-malen som er obligatorisk å bruke: Første og andre side, samt siste side. For de øvrige sidene er malen et godt utgangspunkt, men det er ikke et krav til at den skal brukes.

 • Jeg skal lage en EPD for en byggevare. Kan jeg bruke karakteriseringsfaktorer fra ReCiPe i stedet for CML?

  For byggevarer skal EN15804 brukes. Dette betyr at det er karakteriseringsfaktorene fra CML, slik de er speifisert i vedlegget til EN15804, som skal benyttes. Årsaken til dette er at resultatene skal være sammenlignbare mellom EPDer. I noen tilfeller kan det være ønskelig at resultatene oppgis ved bruk av ReCiPe eller andre metoder. I disse tilfellene er det mulig å ta med disse i tillegg til CML, men de kan ikke brukes i stedet for CML.

 • Hvordan skal man regne vannforbruk (net water use) i en EPD?

  Vannforbruk (net water use, water consumption) er en indikator som beskriver hvor mye vann som forbrukes. Her er det sentralt å vite at vannforbruk ikke er en miljøpåvirkningskategori, men en del av livsløpregnskapet/livsløpsinventaret. Indikatoren beskriver hvor mye vann som forbrukes, ikke hvor mye vann som brukes. En definisjon som kan være nyttig for å forstå forskjellen, er denne:

  The distinction between water consumption and water use is essential. While the water use covers nearly the whole off-stream water input and all types of water utilisation (e.g. cooling, irrigation etc.), the water consumption describes only the amount of water that is lost to a watershed as a result of the off-stream activities considered. Water consumption is sometimes also called “net water use” or “net water withdrawal”. (Flury et al 2012)

  Vannforbruk inkluderer altså ikke vann som slippes ut igjen til samme vannskille, for eksempel i vannkraftverk eller kjølevann.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR